هلند: ده ها هزار کودک قربانيان تجاوز جنسی کشيش های کاتوليک
هلند: ده ها هزار کودک قربانيان تجاوز جنسی کشيش های کاتوليک

بر اساس گزارشی که از سوی يک کميسيون مستقل منتشر شده است، ده ها هزار کودک و نوجوان از سال ۱۹۴۵، قربانی تجاوز جنسی توسط کشيش های کليسای کاتوليک در هلند بوده اند.

اين گزارش همچنين از آنچه سکوت و پرده پوشی کليسا می خواند، انتقاد کرده است.

اين گزارش برآورد می کند، بين سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۱، بين ده تا بيست هزار کودک، نوجوان و جوان زير سن قانونی در زمانی که در پرورشگاه ها، مدارس شبانه روزی و يا مدارس علوم دينی تحت مراقبت کليسای کاتوليک در هلند بودند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

پس از سال ۱۹۸۱، موسسات کمتری تحت پوشش کليسای کاتوليک قرار داشت.