دولت بحرین علیه دو گروه شیعه مخالف که فعالیتشان ممنوع بود به دادگاه شکایت کرده است.

خبرگزاری دولتی روز پنجشنبه گزارش داد وزیر دادگستری و امور اسلامی دادخواست هایی علیه حزب وفاق و یک گروه دیگر به نام «انجمن عمل اسلام» ارائه داده است.

خبرگزاری به نقل از بیانیه وزارت دادگستری می گوید دو گروه مرتکب «نقض فاحش» مواد قانون اساسی و قوانین شده اند. همچنین در فعالیت هایی که به صلح و امنیت ملی صدمه زده، مشارکت داشته اند.

مخالفان دولت در بحرین خواسته اند دولت استعفا دهد و یک نظام سیاسی که نقش بیشتری به اکثریت شیعه واگذار کند، به وجود آید.