تلویزیون دولتی آذریایجان می گوید یک تبعه ارمنستان که ماه پیش دستگیر شد در زندان خودکشی کرده است.

گزارش بنقل از وزارت دفاع و دفتر دادستانی کل آذربایجان حاکی است مظنون روز سه شنبه در حالی که خود را با ملافه در سلولش آویزان کرده بود ، مرده پیدا شد. گزارش می گوید او هنگام دستگیری سعی داشت به یک عمل خرابکارانه دست بزند.

ارمنستان در باره گزارش اظهار نظر نکرده است.

جنگجویان آذری و ارمنی از سال ١٩٩٤، در دو سوی یک مرز غیر رسمی که آذربایجان را از سرزمین انشعابی قره باغ علیا جدا می کند، در یک رویاروئی پر تنش و گاهی مرگبار قرار داشته اند. در آن سال یک قرار داد آتش بس به جنگ پایان داد، اما دو طرف منظما یکدیگر را به نقض آن متهم می کنند.