گیتا آرین

گیتا آرین

خبرنگار ارشد بخش فارسی صدای آمریکا، عمدتا ً متمرکز بر خبرهای مربوط به حوزه سیاست خارجی، او حرفه خبرنگاری را از سال ۱۳۶۶ با کار در رادیو شروع کرد و در سال ۱۳۸۳ به صدای آمریکا پیوست.

Latest from گیتا آرین

23 فروردین 1398
15 شهریور 1397
09 شهریور 1397
28 تیر 1397
20 اردیبهشت 1397
23 فروردین 1397
08 آذر 1396
25 آبان 1396
17 آبان 1396
05 مهر 1396