گیتا آرین

گیتا آرین

خبرنگار ارشد بخش فارسی صدای آمریکا، عمدتا ً متمرکز بر خبرهای مربوط به حوزه سیاست خارجی، او حرفه خبرنگاری را از سال ۱۳۶۶ با کار در رادیو شروع کرد و در سال ۱۳۸۳ به صدای آمریکا پیوست.

Latest from گیتا آرین

جمعه, 01/23/1398 - 01:53
پنجشنبه, 06/15/1397 - 19:04
جمعه, 06/09/1397 - 20:55
پنجشنبه, 04/28/1397 - 17:54
پنجشنبه, 02/20/1397 - 22:40
پنجشنبه, 01/23/1397 - 17:33
چهارشنبه, 09/08/1396 - 22:05
پنجشنبه, 08/25/1396 - 23:17
چهارشنبه, 08/17/1396 - 21:30
چهارشنبه, 07/05/1396 - 17:42