گیتا آرین

گیتا آرین

خبرنگار ارشد بخش فارسی صدای آمریکا، عمدتا ً متمرکز بر خبرهای مربوط به حوزه سیاست خارجی، او حرفه خبرنگاری را از سال ۱۳۶۶ با کار در رادیو شروع کرد و در سال ۱۳۸۳ به صدای آمریکا پیوست.

آخرین گزارش و نوشته‌های گیتا آرین

چهارشنبه, 05/13/1400 - 05:15
چهارشنبه, 05/06/1400 - 23:27
شنبه, 05/02/1400 - 00:21
جمعه, 05/01/1400 - 23:38
جمعه, 05/01/1400 - 06:14
سه شنبه, 04/29/1400 - 00:59
دوشنبه, 04/28/1400 - 18:44
شنبه, 04/26/1400 - 00:15
جمعه, 04/25/1400 - 21:22
چهارشنبه, 04/23/1400 - 00:40