لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا علیه خارج ساختن زودرس تعداد زیادی سرباز از افغانستان هشدار می دهد.

فاکس این موضوع را روز پنجشنبه و چند هفته پیش آغاز خروج نیروهای آمریکا، در جریان دیداری با سربازان بریتانیایی در افغانستان عنوان کرد.

وی نظر مقام های آمریکایی را که دستاورهای نظامی ائتلاف علیه طالبان برگشت ناپذیر نیست بازتاب داد و گفت خروج سربازان بریتانیا به وضعیت افغانستان بستگی خواهد داشت.

انتظار می رود آمریکا خارج ساختن سربازان از افغانستان را در ماه ژویئه آغاز کند، در همین حال ناتو برای واگذاری تدریجی مسئولیت های امنیتی به افغان ها تا سال ۲۰۱۴ آماده می شود.