با وجود سرکوب‌های خونین و صدور احکام اعدام برای معترضان، در چند شهر ایران، اعتراضات مردمی دوباره شکل گرفته است. نظر شما؟

رژيم ديگر نمى تواند با توسل به گلوله و اعدام صداى مردم را خاموش كند
32%
افزايش خشم مردم نسبت به رژيم
29%
بى ‌تاثیر بودن سرکوب رژیم
8%
نشانه وخامت اوضاع اقتصادی سیاسی
31%
75 رای