به نظر شما پیامد توافق‌های تاریخی صلح اسرائیل با امارات و با بحرین که به ابتکار امریکا حاصل شد چیست؟

ایجاد مناسبات جدید در خاورمیانه
25%
تضعیف ایران در منطقه
25%
کاهش مناقشات منطقه ای
8%
استحکام مناسبات متحدان آمریکا و اسرائیل
42%
73 رای