صدای آمریکازبان‌های دیگر
دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۳ | ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴ | ایران ۱۶:۵۰

ويديو

پیامهای نوروزیi
X
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۱۲:۱۹
پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.

پیامهای نوروزی

تاریخ انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.