صدای آمریکازبان‌های دیگر
جمعه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۸ آوریل ۲۰۱۴ | ایران ۱۵:۰۴

ويديو

پیامهای نوروزیi
X
۱۳۹۱/۱۲/۲۴
پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.

پیامهای نوروزی

تاریخ انتشار ۱۳۹۱.۱۲.۲۴

پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.